godło

notariusz

MARIA ZAPOROWSKA-PRZYBYŁ

kancelaria Notarialna

TESTAMENT


Przed dokonaniem czynności Notariuszowi powinny zostać przekazane następujące dane i informacje:

- dane Testatora (osoby, która chce sporządzić testament), to jest: imiona, nazwisko, imiona rodziców, seria i numer dokumentu tożsamości, PESEL, adres zamieszkania,
- dane Spadkobiercy/Spadkobierców, to jest: imiona, nazwisko/nazwiska, imiona rodziców, adres/adresy zamieszkania,
- w przypadku zapisu lub zapisu windykacyjnego w testamencie – określenie przedmiotu zapisu.TESTAMENT Z ZAPISEM/ZAPISEM WINDYKACYJNYM


Dokumenty wymagane w przypadku, gdy testament zawiera zapis lub zapis windykacyjny, którego przedmiotem jest:

spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu:

- zaświadczenie ze spółdzielni, w której zasobach znajduje się lokal, o tym, komu przysługuje prawo do tego lokalu.

nieruchomość stanowiąca zabudowaną lub niezabudowaną działkę gruntu:

- numer księgi wieczystej.

samochód:

- dowód rejestracyjny.