godło

notariusz

MARIA ZAPOROWSKA-PRZYBYŁ

kancelaria Notarialna

OŚWIADCZENIE O PODDANIU SIĘ EGZEKUCJI


Przed dokonaniem czynności Notariuszowi powinny zostać przekazane następujące dane i dokument:

- dane osoby poddającej się egzekucji, to jest: imiona, nazwisko, imiona rodziców, seria i numer dokumentu tożsamości, PESEL, określenie stanu cywilnego, adres zamieszkania, a w przypadku, jeśli składającym oświadczenie ma być osoba prawna – pełna firma/nazwa z danymi przedstawiciela/przedstawicieli, numery rejestru, REGON, NIP, adres siedziby,
- dane Wierzyciela, to jest: imiona, nazwisko, imiona rodziców, seria i numer dokumentu tożsamości, PESEL, adres zamieszkania, a w przypadku, jeśli Wierzycielem ma być osoba prawna – pełna firma/nazwa z danymi przedstawiciela/przedstawicieli, numery rejestru, REGON, NIP, adres siedziby,
- dokument, z którego wynika obowiązek poddania się egzekucji (np. umowa najmu, dzierżawy, pożyczki).