godło

notariusz

MARIA ZAPOROWSKA-PRZYBYŁ

kancelaria Notarialna

PEŁNOMOCNICTWO


Przed dokonaniem czynności Notariuszowi powinny zostać przekazane następujące dane i informacje:

- dane Mocodawcy/ów (osoby, która chce udzielić pełnomocnictwa/osób, które chcą udzielić pełnomocnictwa), to jest: imiona, nazwisko/nazwiska,
- imiona rodziców, seria i numer dokumentu tożsamości, PESEL, określenie stanu cywilnego, adres zamieszkania, a w przypadku, jeśli Mocodawcą ma być osoba prawna (lub inny podmiot) – pełna firma/nazwa, dane przedstawiciela/przedstawicieli, numery rejestru, REGON, NIP, adres siedziby,
- dane Pełnomocnika lub Pełnomocników, to jest: imiona, nazwisko/nazwiska, imiona rodziców, PESEL,
- w przypadku zamiaru ustanowienia kilku Pełnomocników – informacja, czy każdy z Pełnomocników może działać samodzielnie, czy też mogą działać tylko łącznie,
- określenie zakres pełnomocnictwa – do czego Pełnomocnik ma zostać upoważniony (w jakich sprawach będzie mógł reprezentować Mocodawcę),
- czy pełnomocnictwo będzie udzielone na czas określony, a jeśli na czas określony, to na jaki czas. Do udzielenia pełnomocnictwa konieczne jest stawiennictwo Mocodawcy; obecność pełnomocnika nie jest konieczna.