godło

notariusz

MARIA ZAPOROWSKA-PRZYBYŁ

kancelaria Notarialna

DAROWIZNA


Przed dokonaniem czynności Notariuszowi powinny zostać przekazane następujące dane i informacje:

- dane Darczyńcy/Darczyńców (osoby lub osób, które chcą dokonać darowizny), to jest: imiona, nazwisko/nazwiska, imiona rodziców, seria i numer dokumentu tożsamości, PESEL, określenie stanu cywilnego, adres zamieszkania, a w przypadku, jeśli Darczyńcą ma być osoba prawna – pełna firma/nazwa, dane przedstawiciela/przedstawicieli, numery rejestru, REGON, NIP, adres siedziby,
- dane Obdarowanego/Obdarowanych, to jest: imiona, nazwisko/nazwiska, imiona rodziców, seria i numer dokumentu tożsamości, PESEL, określenie stanu cywilnego, adres zamieszkania, a w przypadku, jeśli Obdarowanym ma być osoba prawna – pełna firma/nazwa z danymi przedstawiciela/przedstawicieli, numery rejestru, REGON, NIP, adres siedziby,
- określenie stopnia pokrewieństwa/powinowactwa pomiędzy Darczyńcą i Obdarowanym,
- określenie przedmiotu darowizny,
- określenie wartości przedmiotu darowizny.

Dane i dokumenty wymagane w przypadku, gdy przedmiotem darowizny jest:

spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu:

- numer księgi wieczystej, jeżeli dla tego prawa jest prowadzona,
- zaświadczenie ze spółdzielni, w której zasobach znajduje się lokal, o tym, komu przysługuje prawo do tego lokalu,dodatkowo:
- jeśli prawo do lokalu zostało nabyte w drodze dziedziczenia (spadku) albo darowizny dokonanej po 1 stycznia 2007 r. – zaświadczenie z urzędu skarbowego (właściwego ze względu na miejsce położenia lokalu) o uregulowaniu zobowiązania z tytułu podatku od spadków i darowizn albo że zobowiązanie z tytułu tego podatku wygasło wskutek przedawnienia, albo stwierdzające, że nabycie zwolnione było z podatku od spadków i darowizn (art. 19 ust. 6 ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn).

nieruchomość stanowiąca samodzielny lokal mieszkalny lub lokal o innym przeznaczeniu (odrębna własność lokalu):

- numer księgi wieczystej,
- dokument dotyczący podstawy nabycia, czyli stanowiący tytuł prawny do lokalu (dokument, na podstawie którego dana osoba nabyła prawo do lokalu), np. wypis aktu notarialnego, wypis/odpis postanowienia sądu albo inny dokument, zaś w przypadku nabycia nieruchomości w drodze dziedziczenia (spadku) – prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku (wypis/odpis postanowienia zawierający klauzulę, że postanowienie jest prawomocne) lub wypis zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia,

dodatkowo:
- jeśli lokal został nabyty w drodze dziedziczenia (spadku) albo darowizny dokonanej po 1 stycznia 2007 r. – zaświadczenie z urzędu skarbowego (właściwego ze względu na miejsce położenia lokalu) o uregulowaniu zobowiązania z tytułu podatku od spadków i darowizn albo że zobowiązanie z tytułu tego podatku wygasło wskutek przedawnienia, albo stwierdzające, że nabycie zwolnione było z podatku od spadków i darowizn (art. 19 ust. 6 ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn).

nieruchomość stanowiąca zabudowaną lub niezabudowaną działkę gruntu:

- numer księgi wieczystej,
- dokument dotyczący podstawy nabycia, czyli stanowiący tytuł prawny do nieruchomości (dokument, na podstawie którego dana osoba nabyła prawo do nieruchomości), np. wypis aktu notarialnego, wypis/odpis postanowienia sądu o zniesieniu współwłasności, o zasiedzeniu, o dziale spadku lub inny dokument, zaś w przypadku nabycia nieruchomości w drodze dziedziczenia (spadku) – prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku (wypis/odpis postanowienia zawierający klauzulę, że postanowienie jest prawomocne) lub wypis zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia,
- wypis z rejestru gruntów zawierający klauzulę „Dokument niniejszy przeznaczony jest do dokonywania wpisu w księdze wieczystej”, a w przypadku, gdy dla nieruchomości ma zostać założona nowa księga wieczysta – wyrys z mapy ewidencyjnej zawierający klauzulę „Dokument niniejszy przeznaczony jest do dokonywania wpisu w księdze wieczystej”,
- w indywidualnych przypadkach może okazać się konieczne przedłożenie innych dokumentów pozwalających na prawidłowe oznaczenie nieruchomości, np. wykazu ze zmian danych ewidencyjnych, wypisu z ewidencji budynków,

dodatkowo:
jeśli nieruchomość została nabyta w drodze dziedziczenia (spadku) albo darowizny dokonanej po 1 stycznia 2007 r. – zaświadczenie z urzędu skarbowego (właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości) o uregulowaniu zobowiązania z tytułu podatku od spadków i darowizn albo że zobowiązanie z tytułu tego podatku wygasło wskutek przedawnienia, albo stwierdzające, że nabycie zwolnione było z podatku od spadków i darowizn (art. 19 ust. 6 ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn).