godło

notariusz

MARIA ZAPOROWSKA-PRZYBYŁ

kancelaria Notarialna

POŚWIADCZENIA


Własnoręczność podpisu

Przy poświadczeniu podpisu czynność notarialna, zgodnie z art. 96 ustawy Prawo o notariacie, polega wyłącznie na poświadczeniu podpisu. Podpisy na dokumentach składane są w obecności Notariusza. Jeżeli podpis na poświadczonym dokumencie nie był złożony w obecności Notariusza, osoba, która dokument ten podpisała, może uznać przed Notariuszem złożony podpis za własnoręczny.

Do poświadczenia podpisu wystarczy obecność osoby, której podpis ma zostać poświadczony. Osoba ta powinna stawić się w kancelarii ze swoim dokumentem tożsamości (dowodem osobistym, paszportem lub kartą pobytu) oraz z dokumentem, pod którym chce złożyć podpis.

Zgodność odpisu lub wyciągu z okazanym dokumentem

W celu sporządzenia odpisu/wyciągu dokumentu Notariuszowi musi zostać okazany oryginał tego dokumentu, zaś osoba okazująca dokument powinna stawić się w Kancelarii ze swoim dokumentem tożsamości (dowodem osobistym, paszportem lub kartą pobytu).

Data okazania dokumentu (data pewna)

W celu opatrzenia dokumentu datą Notariuszowi musi zostać okazany oryginał dokumentu, zaś osoba okazująca dokument powinna stawić się w Kancelarii ze swoim dokumentem tożsamości (dowodem osobistym, paszportem lub kartą pobytu).