godło

notariusz

MARIA ZAPOROWSKA-PRZYBYŁ

kancelaria Notarialna

DZIAŁ SPADKU


Przed dokonaniem czynności Notariuszowi powinny zostać przekazane następujące dane i informacje:

- dane Spadkobierców, to jest: imiona, nazwiska, imiona rodziców, seria i numer dokumentu tożsamości, PESEL, określenie stanu cywilnego, adres zamieszkania, a w przypadku, jeśli stroną umowy ma być osoba prawna – pełna firma/nazwa z danymi przedstawiciela/przedstawicieli, numery rejestru, REGON, NIP, adres siedziby,
- opis przedmiotu/przedmiotów umowy,
- prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku (wypis/odpis postanowienia zawierający klauzulę, że postanowienie jest prawomocne) lub wypis zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia (w przypadku spadkobierców nieujawnionych w księdze wieczystej),
- określenie sposobu podziału masy spadkowej (komu ma przypaść dany przedmiot, czy w całości, czy w udziałach – jeśli w udziałach, to należy określić ich wysokość),
- określenie, czy dział przeprowadzany jest ze spłatą/dopłatą na rzecz któregoś ze Spadkobierców,
- określenie wartości rynkowej przedmiotu/przedmiotów umowy,
- określenie terminu wydania przedmiotu/przedmiotów umowy w posiadanie nabywcy.

Dokumenty wymagane w przypadku, gdy przedmiotem działu spadku jest:

spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu:

- numer księgi wieczystej, jeżeli dla tego prawa jest ona prowadzona,
- zaświadczenie ze spółdzielni, w której zasobach znajduje się lokal, o tym, komu przysługuje prawo do tego lokalu,
- zaświadczenie/zaświadczenia z urzędu skarbowego dotyczące wszystkich Spadkobierców, o uregulowaniu zobowiązania z tytułu podatku od spadków i darowizn albo że zobowiązanie z tytułu tego podatku wygasło wskutek przedawnienia, albo stwierdzające, że nabycie zwolnione było z podatku od spadków i darowizn (art. 19 ust. 6 ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn),
- jeśli strona umowy pozostaje w związku małżeńskim, w którym obowiązuje umowny ustrój majątkowy (na podstawie zawartej przez małżonków umowy w formie aktu notarialnego) – wypis aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową.

nieruchomość stanowiąca samodzielny lokal mieszkalny lub lokal o innym przeznaczeniu (odrębna własność lokalu):

- numer księgi wieczystej,
- zaświadczenie/zaświadczenia z urzędu skarbowego dotyczące wszystkich Spadkobierców o uregulowaniu zobowiązania z tytułu podatku od spadków i darowizn albo że zobowiązanie z tytułu tego podatku wygasło wskutek przedawnienia, albo stwierdzające, że nabycie zwolnione było z podatku od spadków i darowizn (art. 19 ust. 6 ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn),
- jeśli strona umowy pozostaje w związku małżeńskim, w którym obowiązuje umowny ustrój majątkowy (na podstawie zawartej przez małżonków umowy w formie aktu notarialnego) – wypis aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową.

nieruchomość stanowiąca zabudowaną lub niezabudowaną działkę gruntu:

- numer księgi wieczystej,
- zaświadczenie/zaświadczenia z urzędu skarbowego dotyczące wszystkich Spadkobierców o uregulowaniu zobowiązania z tytułu podatku od spadków i darowizn albo że zobowiązanie z tytułu tego podatku wygasło wskutek przedawnienia, albo stwierdzające, że nabycie zwolnione było z podatku od spadków i darowizn (art. 19 ust. 6 ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn),
- zaświadczenie, z którego wynika, że nieruchomość nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu i nie została wydana decyzja w trybie art. 19 ust. 3 ustawy z 28 września 1991 r. o lasach,
- wypis z rejestru gruntów zawierający klauzulę „Dokument niniejszy przeznaczony jest do dokonywania wpisu w księdze wieczystej”,
- wyrys z mapy ewidencyjnej zawierający klauzulę „Dokument niniejszy przeznaczony jest do dokonywania wpisu w księdze wieczystej”, jeśli będzie następowało odłączenie części nieruchomości do nowej (innej) księgi wieczystej,

dodatkowo:
- jeśli strona umowy pozostaje w związku małżeńskim, w którym obowiązuje umowny ustrój majątkowy (na podstawie zawartej przez małżonków umowy w formie aktu notarialnego) – wypis aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową.