godło

notariusz

MARIA ZAPOROWSKA-PRZYBYŁ

kancelaria Notarialna

HIPOTEKA - USTANOWIENIE


Przed dokonaniem czynności Notariuszowi powinny zostać przekazane następujące dane:

Właściciela/Współwłaściciela nieruchomości (albo Uprawnionego/Uprawnionych z tytułu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu),
- dane osoby ustanawiającej/osób ustanawiających hipotekę, to jest: imiona, nazwisko/nazwiska, imiona rodziców, seria i numer dokumentu tożsamości, PESEL, określenie stanu cywilnego, adres zamieszkania, a w przypadku, jeśli składającym oświadczenie ma być osoba prawna – pełna firma/nazwa z danymi przedstawiciela/przedstawicieli, numery rejestru, REGON, NIP, adres siedziby,
- dane Wierzyciela/Wierzycieli, to jest: imiona, nazwisko/nazwiska, imiona rodziców, PESEL, adres zamieszkania, a w przypadku, jeśli Wierzycielem ma być osoba prawna– pełna firma/nazwa z danymi przedstawiciela/przedstawicieli, numery rejestru, REGON, NIP, adres siedziby,
- oznaczenie (opis) zabezpieczanej wierzytelności oraz opis dokumentu, z którego wynika ustanowienia hipoteki,
- określenie wysokości hipoteki,
- określenie, czy hipoteka obciążyć ma całą nieruchomość (wtedy do ustanowienia hipoteki wymagane jest oświadczenie Właściciela lub wszystkich Współwłaścicieli nieruchomości), czy hipoteka ma obciążyć udział w nieruchomości (wtedy do ustanowienia hipoteki wymagane jest oświadczenie Współwłaściciela nieruchomości, którego udział ma zostać obciążony).

Dokumenty wymagane do ustanowienia hipoteki, gdy przedmiotem hipoteki ma być:

spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu:

- numer księgi wieczystej,
- zaświadczenie ze spółdzielni, w której zasobach znajduje się lokal, o tym, komu przysługuje prawo do tego lokalu.

nieruchomość stanowiąca samodzielny lokal mieszkalny lub lokal o innym przeznaczeniu (odrębna własność lokalu):

- numer księgi wieczystej.

nieruchomość stanowiąca zabudowaną lub niezabudowaną działkę gruntu:

- numer księgi wieczystej.