godło

notariusz

MARIA ZAPOROWSKA-PRZYBYŁ

kancelaria Notarialna

SPÓŁKI - ZAŁOŻENIE


Przed dokonaniem czynności Notariuszowi powinny zostać przekazane następujące dane i informacje:

- dane Wspólników, to jest: imiona, nazwiska, imiona rodziców, seria i numer dokumentu tożsamości, PESEL, określenie stanu cywilnego, adres zamieszkania, a w przypadku, jeśli Wspólnikiem ma być osoba prawna – pełna firma/nazwa z danymi przedstawiciela/przedstawicieli, numery rejestru, REGON, NIP, adres siedziby,
- firma Spółki,
- siedziba Spółki (miejscowość),
- czas trwania Spółki (okres, na jaki Spółka została zawiązana), jeśli jest oznaczony,
- przedmiot działalności Spółki (np. podanie numerów PKD),

dodatkowo, w zależności od tego, jaka Spółka ma zostać założona:

spółka jawna:

- określenie wkładów wnoszonych przez każdego Wspólnika, ich wartość oraz określenie sposobu pokrycia wkładów (gotówka czy aport; w przypadku aportu opis aportu),
- określenie sposobu udziału Wspólników w zyskach i stratach Spółki,
- jeśli Wspólnik pozostaje w związku małżeńskim, w którym obowiązuje umowny ustrój majątkowy (na podstawie zawartej przez małżonków umowy w formie aktu notarialnego) – wypis aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową.

spółka partnerska:

- podanie nazwiska co najmniej jednego Partnera, które będzie ujawnione w firmie Spółki,
- określenie wkładów wnoszonych przez każdego Partnera, ich wartości oraz określenie sposobu pokrycia wkładów (gotówka czy aport; w przypadku aportu opis aportu),
- określenie sposobu udziału Partnerów w zyskach i stratach Spółki,
- podanie wolnego zawodu wykonywanego przez Partnerów w Spółce,
- nazwiska i imiona Partnerów, którzy ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania Spółki, w przypadku, gdy Partner lub Partnerzy zgodzili się na ponoszenie odpowiedzialności tak, jak Wspólnik spółki jawnej,
- nazwiska i imiona Partnerów, którzy są uprawnieni do reprezentowania Spółki; nie dotyczy to przypadku, gdy umowa Spółki nie będzie przewidywała ograniczeń prawa reprezentacji przez Partnerów,
- określenie, czy prowadzenie spraw i reprezentowanie Spółki powierzone zostanie Zarządowi,
- jeśli Partner pozostaje w związku małżeńskim, w którym obowiązuje umowny ustrój majątkowy (na podstawie zawartej przez małżonków umowy w formie aktu notarialnego) – wypis aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową.

spółka komandytowa:

- określenie, który Wspólnik będzie komplementariuszem (pełna odpowiedzialność za zobowiązania Spółki),
- podanie nazwiska/firmy/nazwy komplementariusza, który będzie ujawniony w firmie Spółki,
- wskazanie, który Wspólnik będzie komandytariuszem (odpowiedzialność ograniczona) oraz wskazanie sumy komandytowej (kwotowe oznaczenie zakresu odpowiedzialności komandytariusza wobec wierzycieli),
- określenie wkładów wnoszonych przez każdego Wspólnika, ich wartości oraz określenie sposobu pokrycia wkładów (gotówka, świadczenie niepieniężne czy aport; w przypadku aportu opis aportu),
- określenie sposobu udziału Wspólników w zyskach i stratach Spółki,
- jeśli Wspólnik pozostaje w związku małżeńskim, w którym obowiązuje umowny ustrój majątkowy (na podstawie zawartej przez małżonków umowy w formie aktu notarialnego) – wypis aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową.

spółka komandytowo-akcyjna:

- określenie, który Wspólnik będzie komplementariuszem (pełna odpowiedzialność za zobowiązania Spółki),
- podanie nazwiska/firmy/nazwy komplementariusza, który będzie ujawniony w firmie Spółki,
- podanie nazwisk i imion albo firmy (nazwy) komplementariuszy oraz ich siedzib, adresów albo adresów do doręczeń,
- określenie wkładów wnoszonych przez komplementariuszy, ich wartość oraz określenie sposobu pokrycia wkładów (gotówka, świadczenie niepieniężne czy aport; w przypadku aportu opis aportu),
- wysokość kapitału zakładowego, sposób jego zebrania,
- liczba akcji poszczególnych rodzajów i związane z nimi uprawnienia, jeżeli mają być wprowadzone akcje różnych rodzajów,
- wartość nominalna akcji i ich liczba ze wskazaniem, czy akcje są imienne, czy na okaziciela,
- organizacja walnego zgromadzenia i Rady Nadzorczej,
- jeśli Wspólnik pozostaje w związku małżeńskim, w którym obowiązuje umowny ustrój majątkowy (na podstawie zawartej przez małżonków umowy w formie aktu notarialnego) – wypis aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową.

spółka z ograniczona odpowiedzialnością:

- wysokość kapitału zakładowego (nie mniej niż 5.000 złotych),
- liczba udziałów oraz ich wartość nominalna (nie mniej niż 50 złotych za jeden udział),
- liczba udziałów przypadających na poszczególnych Wspólników,
- sposób pokrycia kapitału (gotówka czy aport; w przypadku aportu opis aportu),
- Zarząd (określenie liczby Członków oraz sposobu reprezentacji Spółki).

spółka akcyjna:

- wysokość kapitału zakładowego (nie mniej niż 100.000 złotych), określenie kwoty wpłaconej przed zarejestrowaniem na pokrycie kapitału zakładowego oraz wskazanie, czy akcje są imienne czy na okaziciela,
- liczba akcji, ich wartość nominalna (nie mniej niż 1 grosz za jedną akcję),
- nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) założycieli,
- liczba akcji przypadających na poszczególnych Wspólników,
- liczba akcji poszczególnych rodzajów i związane z nimi uprawnienia, jeżeli mają być wprowadzone akcje różnych rodzajów,
- sposób pokrycia kapitału (gotówka czy aport; w przypadku aportu opis aportu),
- Zarząd (określenie liczby Członków albo co najmniej minimalnej lub maksymalnej liczby Członków oraz sposobu reprezentacji Spółki),
- Rada Nadzorcza (określenie liczby Członków albo co najmniej minimalnej lub maksymalnej liczby Członków),
- wskazanie podmiotu uprawnionego do ustalenia składu Zarządu lub Rady Nadzorczej,
- pismo do ogłoszeń, jeżeli Spółka zamierza dokonywać ogłoszeń również poza Monitorem Sądowym i Gospodarczym.

Przed dokonaniem czynności Notariuszowi powinny zostać przekazane następujące dane, dokumenty i informacje:

- numer KRS Spółki, której umowa/statut ma być zmieniona,
- ostatni tekst jednolity umowy Spółki (skan i ewentualnie wersja WORD),
- opis zmian w umowie/statucie Spółki (np. projekty uchwały),

dodatkowo, w zależności od tego, jakiego typu Spółki kapitał zakładowy ma zostać zmieniony:

spółka z ograniczona odpowiedzialnością:

- aktualna lista Wspólników Spółki podpisana przez Zarząd Spółki,
- informacja, czy Zgromadzenie Wspólników zostało formalnie zwołane.

spółka akcyjna

- lista Akcjonariuszy Spółki uprawnionych do uczestniczenia i głosowania na Walnym Zgromadzeniu Spółki, podpisana przez Zarząd Spółki,
- informacja, czy Walne Zgromadzenie zostało formalnie zwołane.SPÓŁKA – PODWYŻSZENIE/OBNIŻENIE WKŁADÓW/KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

Przed dokonaniem czynności Notariuszowi powinny zostać przekazane następujące dane, dokumenty i informacje:

- numer KRS Spółki, której umowa/statut ma być zmieniona,
- ostatni tekst jednolity umowy Spółki (skan i ewentualnie wersja WORD),
- oznaczenie podmiotu, który ma wnieść aport z informacją, czy jest to nowy Wspólnik, czy dotychczasowy Wspólnik,
- opis aportu (np. projekt uchwały o zmianie umowy/statutu spółki) z podaniem jego wartości – jeśli pokrycie podwyższenia wkładów/kapitału zakładowego ma nastąpić wkładem niepieniężnym (aportem),
- jeżeli pokrycie podwyższenia wkładów/kapitału zakładowego ma nastąpić wkładem niepieniężnym (aportem), dodatkowo konieczne będzie zawarcie umowy przeniesienia aportu (w formie przewidzianej prawem, w przypadku nieruchomości w formie aktu notarialnego), a nadto w przypadku Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością konieczne będzie złożenie – w formie aktu notarialnego – oświadczenia o objęciu udziałów (w przypadku dotychczasowego Wspólnika, dla którego przeznaczono nowe udziały) lub oświadczenia o przystąpieniu do Spółki i objęciu udziałów (w przypadku nowego Wspólnika, dla którego przeznaczono nowe udziały),

dodatkowo, w zależności od tego, jakiego typu Spółki kapitał zakładowy ma zostać zmieniony:

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

- aktualna lista Wspólników Spółki podpisana przez Zarząd Spółki,
- informacja czy Zgromadzenie Wspólników zostało formalnie zwołane,
- wskazanie, o jaką kwotę podwyższany/obniżany jest kapitał zakładowy,
- w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego:
- określenie trybu podwyższenia kapitału zakładowego (czy w drodze ustanowienia nowych udziałów, czy przez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych udziałów),
- określenie, czy nowo ustanowione udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki zostaną pokryte w całości wkładem pieniężnym, w całości wkładem niepieniężnym, czy częściowo wkładem pieniężnym i częściowo wkładem niepieniężnym,
- określenie podmiotu, który ma objąć nowo ustanowione udziały (dotychczasowy Wspólnik, czy nowy Wspólnik),
- w przypadku obniżenia kapitału zakładowego – określenie wysokości, o jaką kapitał zakładowy ma być obniżony oraz oznaczenie sposobu obniżenia.

spółka akcyjna:

- lista Akcjonariuszy Spółki uprawnionych do uczestniczenia i głosowania na Walnym Zgromadzeniu Spółki, podpisana przez Zarząd Spółki,
- informacja, czy Walne Zgromadzenie zostało formalnie zwołane,
- wskazanie, o jaką kwotę podwyższany/obniżany jest kapitał zakładowy,
- w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego:
- określenie trybu podwyższenia kapitału zakładowego (czy w drodze emisji nowych akcji, czy przez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji),
- określenie, czy akcje nowej emisji są na okaziciela, czy imienne,
- szczególne uprawnienia, jeżeli przewiduje się przyznanie takich uprawnień akcjom nowej emisji,
- cena emisyjna nowych akcji, chyba że Zarząd lub Rada Nadzorcza mają zostać upoważnione do oznaczenia ceny emisyjnej,
- określenie sposobu objęcia (subskrypcja prywatna, subskrypcja zamknięta, subskrypcja otwarta),
- terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji, chyba że Zarząd lub Rada Nadzorcza mają zostać upoważnione do określenia tych terminów albo wskazanie terminu zawarcia przez spółkę umowy o objęciu akcji,
- data, od której nowe akcje mają uczestniczyć w dywidendzie,
- określenie sposobu pokrycia akcji (w całości wkładem pieniężnym, w całości wkładem niepieniężnym, czy częściowo wkładem pieniężnym i częściowo wkładem niepieniężnym),
- opis aportu (wkładów niepieniężnych) i jego/ich wycena oraz oznaczenie osób, które mają objąć akcje za takie wkłady, łącznie z podaniem liczby akcji, które mają przypaść każdej z nich, jeżeli akcje mają być objęte za wkłady niepieniężne,
- wskazanie dnia prawa poboru (dnia, według którego określeni zostaną akcjonariusze, którym przysługuje prawo poboru nowych akcji), jeżeli akcjonariusze nie zostali pozbawieni w całości prawa poboru,
- w przypadku obniżenia kapitału zakładowego:
a) oznaczenie sposobu obniżenia (zmniejszenie wartości nominalnej akcji, połączenie akcji lub umorzenie części akcji),
b) określenie wysokości, o jaką kapitał zakładowy ma być obniżony,
c) określenie celu obniżenia.SPÓŁKA – USTANOWIENIE PEŁNOMOCNIKA NA PODSTAWIE ART. 210 § 1 K.S.H.

Przed dokonaniem czynności Notariuszowi powinny zostać przekazane następujące dane, dokumenty i informacje:

- numer KRS Spółki, dla której ma zostać ustanowiony Pełnomocnik,
- aktualna lista Wspólników Spółki podpisana przez Zarząd Spółki,
- informacja, czy Zgromadzenie Wspólników, na którym ma zostać ustanowiony Pełnomocnik, zostało formalnie zwołane,
- dane Pełnomocnika/Pełnomocników, to jest: imiona, nazwisko/nazwiska, imiona rodziców, PESEL, adres zamieszkania,
- w przypadku zamiaru ustanowienia kilku Pełnomocników – informacja, czy każdy z Pełnomocników może działać samodzielnie, czy też mogą działać tylko łącznie,
- zakres pełnomocnictwa – do czego Pełnomocnik ma zostać upoważniony (w jakiej sprawie będzie reprezentować Spółkę),
informacja, czy pełnomocnictwo będzie udzielone na czas określony, a jeśli na czas określony, to na jaki czas.SPÓŁKI – POŁĄCZENIE

Przed dokonaniem czynności Notariuszowi powinny zostać przekazane następujące dane, dokumenty i informacje:

- numery KRS łączących się Spółek,
- ostatnie teksty jednolite umów łączących się Spółek (skany i ewentualnie wersje WORD),
- wskazanie Spółki kapitałowej przejmującej inną Spółkę/inne Spółki lub wskazanie rodzaju zawiązywanej Spółki kapitałowej (sp. z o.o. lub s.a.), która ma przejąć istniejące Spółki,
- plan połączenia z projektem uchwał zebrań/zgromadzeń łączących się Spółek,
- w zależności od planowanego trybu połączenia Spółek może okazać się konieczne przedłożenie innych dokumentów,

dodatkowo, w zależności od tego, jakiego typu Spółki będą podlegały łączeniu:

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:
- aktualna lista Wspólników Spółki podpisana przez Zarząd Spółki,
- informacja, czy Zgromadzenie Wspólników zostało formalnie zwołane.
spółka akcyjna:
lista Akcjonariuszy Spółki uprawnionych do uczestniczenia i głosowania na Walnym Zgromadzeniu Spółki, podpisana przez Zarząd Spółki,
- informacja, czy Walne Zgromadzenie zostało formalnie zwołane.SPÓŁKI – PODZIAŁ

Przed dokonaniem czynności Notariuszowi powinny zostać przekazane następujące dane, dokumenty i informacje:

- numer KRS Spółki, która ma ulec podziałowi,
- wskazanie trybu podziału:
a) podział przez przejęcie (przez przeniesienie całego majątku Spółki dzielonej na inne Spółki już istniejące),
b) podział przez zawiązanie nowych Spółek (przez zawiązanie nowych Spółek, na które przechodzi cały majątek Spółki dzielonej),
c) podział przez przejęcie i zawiązanie nowej Spółki,
d) podział przez wydzielenie (przez przeniesienie części majątku Spółki dzielonej na Spółkę już istniejącą lub na Spółkę nowo zawiązaną),
- ostatni tekst jednolity umowy Spółki, która ma ulec podziałowi (skan i ewentualnie wersja WORD),
- plan podziału z projektem uchwał zgromadzeń Spółek biorących udział w podziale,
- w zależności od planowanego trybu podziału Spółki może okazać się konieczne przedłożenie innych dokumentów,

dodatkowo, w zależności od tego, jakiego typu Spółka będzie ulegała podziałowi:

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

- aktualna lista Wspólników Spółki podpisana przez Zarząd Spółki,
- informacja, czy Zgromadzenie Wspólników zostało formalnie zwołane.

spółka akcyjna:

- lista Akcjonariuszy Spółki, uprawnionych do uczestniczenia i głosowania na Walnych Zgromadzeniu Spółki, podpisana przez Zarząd Spółki,
- informacja, czy Walne Zgromadzenie zostało formalnie zwołane.SPÓŁKI – PRZEKSZTAŁCENIE

Przed dokonaniem czynności Notariuszowi powinny zostać przekazane następujące dane, dokumenty i informacje:

- numer KRS Spółki, która ma ulec przekształceniu,
- ostatni tekst jednolity umowy Spółki, która ma ulec przekształceniu (skan i ewentualnie wersja WORD),
- plan przekształcenia Spółki wraz z załącznikami (w tym projektami uchwał oraz projektem umowy albo statutu Spółki, która powstanie w wyniku przekształcenia) oraz opinią biegłego rewidenta,
- podanie imion i nazwisk członków organów Spółki przekształconej (powstającej w wyniku przekształcenia) albo Wspólników prowadzących sprawy tej Spółki i reprezentujących ją,

dodatkowo, w zależności od tego, jakiego typu Spółka będzie ulegała przekształceniu:

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

- aktualna lista Wspólników Spółki podpisana przez Zarząd Spółki,
- informacja, czy Zgromadzenie Wspólników zostało formalnie zwołane.

spółka akcyjna:

- lista Akcjonariuszy Spółki uprawnionych do uczestniczenia i głosowania na Walnym Zgromadzeniu Spółki, podpisana przez Zarząd Spółki.
- informacja, czy Walne Zgromadzenie zostało formalnie zwołane.PLAN PRZEKSZTAŁCENIA W SPÓŁCE JEDNOOSOBOWEJ

Przed dokonaniem czynności Notariuszowi powinny zostać przekazane następujące dane, dokumenty i informacje:

- numer KRS Spółki, która ma ulec przekształceniu,
- dane jedynego Wspólnika Spółki przekształcanej: imiona, nazwisko, imiona rodziców, seria i numer dokumentu tożsamości, PESEL, NIP, określenie stanu cywilnego, adres zamieszkania, a w przypadku, jeśli Wspólnikiem jest osoba prawna– pełna firma/nazwa z danymi przedstawiciela/przedstawicieli, numery rejestru, REGON, NIP, adres siedziby,
- ostatni tekst jednolity umowy Spółki, która ma ulec przekształceniu (skan i ewentualnie wersja WORD),
- informacje niezbędne do planu przekształcenia Spółki zgodnie z art. 558 § 1 k.s.h.,
- podanie imion i nazwisk Członków organów Spółki przekształconej (powstającej w wyniku przekształcenia) albo Wspólników prowadzących sprawy tej Spółki i reprezentujących ją.SPÓŁKI – WYSTĄPIENIE/PRZYSTĄPIENIE Wspólnika DO SPÓŁKI OSOBOWEJ

Przed dokonaniem czynności Notariuszowi powinny zostać przekazane następujące dane, dokumenty i informacje:

- numer KRS Spółki, której skład Wspólników ulegnie zmianie,
- ostatni tekst jednolity umowy Spółki (skan i ewentualnie wersja WORD) oraz projekty uchwał z planowanymi zmianami,
- dane Wspólników (wszystkich, w tym przystępujących), to jest: imiona, nazwiska, imiona rodziców, seria i numer dokumentu tożsamości, PESEL, NIP, określenie stanu cywilnego, adres zamieszkania, a w przypadku, jeśli Wspólnikiem ma być osoba prawna– pełna firma/nazwa z danymi przedstawiciela/przedstawicieli, numery rejestru, REGON, NIP, adres siedziby,
- wskazanie Wspólnika, który ma wystąpić/przystąpić.
- w przypadku przystąpienia Wspólnika także:
- określenie wkładu wnoszonego przez Wspólnika, jego wartości oraz określenie sposobu pokrycia wkładu (gotówka czy aport; w przypadku aportu opis aportu),
- określenie sposobu udziału Wspólników w zyskach i stratach Spółki,
- w przypadku Spółki komandytowej – określenie, czy Wspólnik będzie komplementariuszem (pełna odpowiedzialność za zobowiązania Spółki) czy komandytariuszem (odpowiedzialność ograniczona) oraz wskazanie sumy komandytowej (kwotowe oznaczenie zakresu odpowiedzialności komandytariusza wobec wierzycieli),
- jeśli Wspólnik pozostaje w związku małżeńskim, w którym obowiązuje umowny ustrój majątkowy (na podstawie zawartej przez małżonków umowy w formie aktu notarialnego), należy okazać wypis aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową.SPÓŁKI – ROZWIĄZANIE

Przed dokonaniem czynności Notariuszowi powinny zostać przekazane następujące dane, dokumenty i informacje:

- numer KRS Spółki, której umowa/statut ma zostać rozwiązana,
- ostatni tekst jednolity umowy Spółki (skan i ewentualnie wersja WORD),
- dane likwidatorów, chyba że rozwiązanie Spółki nastąpi bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego,

dodatkowo, w zależności od tego, jakiego typu Spółka ma zostać rozwiązana:

spółka jawna/spółka partnerska/spółka komandytowa:

- dane Wspólników, to jest: imiona, nazwiska, imiona rodziców, seria i numer dokumentu tożsamości, PESEL, NIP, adres zamieszkania, a w przypadku, jeśli Wspólnikiem jest osoba prawna
- pełna firma/nazwa z danymi przedstawiciela/przedstawicieli, numery rejestru, REGON, NIP, adres siedziby.

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

- aktualna lista Wspólników Spółki podpisana przez Zarząd Spółki,
- informacja, czy Zgromadzenie Wspólników zostało formalnie zwołane.

spółka akcyjna:

- lista Akcjonariuszy Spółki uprawnionych do uczestniczenia i głosowania na Walnym Zgromadzeniu Spółki, podpisana przez Zarząd Spółki,
- informacja, czy Walne Zgromadzenie zostało formalnie zwołane.SPÓŁKI – OŚWIADCZENIE/UCHWAŁA ZARZĄDU

Przed dokonaniem czynności Notariuszowi powinny zostać przekazane następujące dane i informacje:

- numer KRS Spółki, której Zarząd będzie składał oświadczenie/podejmował uchwałę,
- dane Członków Zarządu, to jest: imiona, nazwiska, seria i numer dokumentu tożsamości, PESEL, adres zamieszkania,
- treść oświadczenia/projekt uchwały.