godło

notariusz

MARIA ZAPOROWSKA-PRZYBYŁ

kancelaria Notarialna

POŚWIADCZENIE DZIEDZICZENIA


Postępowanie spadkowe przeprowadzane przed Notariuszem składa się z kilku etapów następujących po sobie i zostaje zakończone w chwili zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia. Etapy postępowania:

1) Jeśli Spadkodawca pozostawił testament postępowanie rozpoczyna się od sporządzenia przez Notariusza (w formie aktu notarialnego) protokołu złożenia testamentu w celu jego otwarcia i ogłoszenia oraz protokołu otwarcia i ogłoszenia testamentu;

2) Notariusz sporządza protokół dziedziczenia (w formie aktu notarialnego) przy udziale wszystkich osób mogących wchodzić w rachubę jako Spadkobiercy ustawowi i testamentowi (wymagane jest jednoczesne osobiste stawiennictwo wszystkich tych osób);

3) Notariusz sporządza akt poświadczenia dziedziczenia, w którym określeni zostają Spadkobiercy, którym spadek przypadł, wskazana zostaje podstawa prawna ich powołania do spadku wraz ze wskazaniem wysokości przypadających im udziałów w spadku, a nadto wskazane zostają osoby, na których rzecz Spadkodawca uczynił zapisy windykacyjne oraz zostają oznaczone przedmioty tych zapisów;

4) Notariusz dokonuje wpisu aktu poświadczenia dziedziczenia do rejestru aktów poświadczenia dziedziczenia.

Przed dokonaniem czynności Notariuszowi powinny zostać przekazane następujące dane i informacja:

- dane dotyczące Spadkodawcy, to jest: imiona, nazwisko, imiona rodziców, ostatni adres zwykłego pobytu, data zgonu,
- dane Spadkobiercy/Spadkobierców, to jest: imiona, nazwisko/nazwiska, imiona rodziców, seria i numer dokumentu tożsamości, PESEL, adres zamieszkania,
- informacja, żew skład spadku nie wchodzą prawa rzeczowe lub posiadanie nieruchomości położonej za granicą.

Dokumenty wymagane do przeprowadzenia poświadczenia dziedziczenia:

- odpis skrócony aktu zgonu Spadkodawcy,
- zaświadczenie o numerze PESEL Spadkodawcy,
- odpisy skrócone aktów stanu cywilnego Spadkobierców (odpis skrócony aktu małżeństwa pozostającego przy życiu małżonka Spadkodawcy; w przypadku pozostałych Spadkobierców: w odniesieniu do mężczyzn – odpis skrócony aktu urodzenia, w odniesieniu do kobiet – odpis skrócony aktu urodzenia, jeśli kobieta nie zmieniała nazwiska, odpis skrócony aktu małżeństwa – jeśli kobieta zawarła związek małżeński i zmieniła nazwisko),
- testament lub testamenty pozostawione przez Spadkodawcę – jeżeli istnieją,
- wypisy aktów notarialnych dokumentujących oświadczenia Spadkobierców o przyjęciu lub odrzuceniu spadku – jeśli były składane,
- wypis protokołu otwarcia i ogłoszenia testamentu – jeśli został sporządzony w innej kancelarii notarialnej,
- wypis aktu notarialnego dokumentującego umowę zawartą przez Spadkobiercę z przyszłym Spadkodawcą w przedmiocie zrzeczenia się dziedziczenia po nim – jeśli była zawarta.