godło

notariusz

MARIA ZAPOROWSKA-PRZYBYŁ

kancelaria Notarialna

FUNDACJA - ZAŁOŻENIE


Przed dokonaniem czynności Notariuszowi powinny zostać przekazane następujące dane i informacje:

- dane Fundatora/Fundatorów, to jest: imiona, nazwisko/nazwiska, imiona rodziców, seria i numer dokumentu tożsamości, PESEL, określenie stanu cywilnego, adres zamieszkania, a w przypadku, jeśli Fundatorem ma być osoba prawna – pełna firma/nazwa z danymi przedstawiciela/przedstawicieli, numery rejestru, REGON, NIP, adres siedziby,
- nazwa Fundacji,
- cel Fundacji,
- składniki majątkowe przeznaczone na realizację celu Fundacji (mogą być to pieniądze, papiery wartościowe, a także oddane Fundacji na własność rzeczy ruchome i nieruchomości; jeżeli Fundacja ma prowadzić działalność gospodarczą, wartość środków majątkowych Fundacji przeznaczonych na działalność gospodarczą nie może być mniejsza niż tysiąc złotych),
- dopuszczalne jest podanie siedziby Fundacji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (miejscowości).