godło

notariusz

MARIA ZAPOROWSKA-PRZYBYŁ

kancelaria Notarialna

CZYNNOŚCI NOTARIALNE


Notariusz w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.
Rolą notariusza jest zapobieganie sporom sądowym poprzez zapewnienie pewności i bezpieczeństwa obrotu, bowiem przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz jest zobowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne.
Czynności notarialnych dokonuje się w języku polskim. Na żądanie strony notariusz może dokonać dodatkowo tej czynności w języku obcym, wykorzystując własną znajomość języka obcego wykazaną w sposób określony dla tłumaczy przysięgłych lub korzystając z pomocy tłumacza przysięgłego.

RODZAJE CZYNNOŚCI NOTARIALNYCH

Zgodnie z art. 79 ustawy z 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie notariusz dokonuje następujących czynności:

 1. sporządza akty notarialne;
  • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
  • podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego;
  • podejmuje czynności związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej;
 2. sporządza poświadczenia;
 3. (uchylony)
 4. spisuje protokoły;
 5. sporządza protesty weksli i czeków;
 6. przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 7. sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
 8. sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
  • składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej;
 9. sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

TAJEMNICA CZYNNOŚCI NOTARIALNYCH

Notariusz jest obowiązany zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności notarialne i obowiązek ten trwa nawet po odwołaniu notariusza. Obowiązek zachowania tajemnicy ustaje, gdy notariusz składa zeznania jako świadek przed sądem, chyba że ujawnienie tajemnicy zagraża dobru państwa albo ważnemu interesowi prywatnemu. W tych wypadkach od obowiązku zachowania tajemnicy może zwolnić notariusza Minister Sprawiedliwości.

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO WIZYTY W KANCELARII

DOKUMENTY I INFORMACJE

Dokumenty niezbędne do dokonania czynności notarialnej wraz z danymi stron, a także podstawowymi informacjami dotyczącymi samej czynności, powinny być dostarczone do Kancelarii przed ustalonym z Notariuszem terminem dokonania czynności notarialnej.
Przekazanie tych dokumentów i danych umożliwi przygotowanie czynności (przygotowanie projektu aktu) oraz usprawni i przyspieszy przeprowadzenie samej czynności notarialnej w Kancelarii.

STWIERDZENIE TOŻSAMOŚCI

Przy dokonywaniu czynności notarialnej Notariusz jest obowiązany stwierdzić tożsamość osób biorących udział w czynności, na podstawie prawem przewidzianych dokumentów ( dowodu osobistego, paszportu lub karty pobytu). Przed czynnością należy upewnić się, że termin ważności tych dokumentów nie upłynął, zaś zawarte w nich dane są prawidłowe i aktualne (np. noszone nazwisko, wymienione są wszystkie imiona danej osoby). W przypadku, gdy stroną czynności ma być podmiot inny niż osoba fizyczna (np. spółka), konieczne jest również stwierdzenie tożsamości tego podmiotu, na podstawie prawem przewidzianych dokumentów, np. odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego.

DANE STRON

Przed dokonaniem czynności Notariuszowi powinny zostać przekazane następujące dane stron:

 1. Osoby fizyczne

  • imiona (wszystkie noszone przez daną osobę wraz ze wskazaniem, którego imienia używa),
  • nazwiska (oba człony w przypadku nazwisk dwuczłonowych),
  • imiona rodziców,
  • rodzaj, seria i numer dokumentów tożsamości,
  • PESEL,
  • stan cywilny (w przypadku określonych czynności),
  • adres zamieszkania (zgodnie z oświadczeniem).

 2. Podmioty inne niż osoby fizyczne

  • dane osoby lub osób, działających w imieniu podmiotu, to jest:
   • imiona (wszystkie noszone przez daną osobę, ze wskazaniem imienia, którego używa),
   • nazwiska (oba człony w przypadku nazwisk dwuczłonowych),
   • imiona rodziców (w przypadku osób innych, niż członkowie organu danego podmiotu),
   • rodzaj, seria i numer dokumentów tożsamości,
   • PESEL,
   • adres zamieszkania (zgodnie z oświadczeniem);
  • określenie charakteru, w jakim działa dana osoba (np. pełnomocnik, członek zarządu, wspólnik) oraz dane podmiotu, który jest stroną czynności, to jest:
   • pełna nazwa/firma,
   • numer rejestru,
   • REGON,
   • NIP,
   • adres siedziby,
   • umowa spółki/statut (ostatni tekst jednolity umowy spółki/statutu).