godło

notariusz

MARIA ZAPOROWSKA-PRZYBYŁ

kancelaria Notarialna

PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO


Podział majątku wspólnego (po ustaniu wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej)

Przed dokonaniem czynności Notariuszowi powinny zostać przekazane następujące dane i informacje:

- dane Małżonków, to jest: imiona, nazwiska, imiona rodziców, seria i numer dokumentu tożsamości, PESEL, określenie aktualnego stanu cywilnego, adres zamieszkania,
- określenie, czy podział następuje w związku z zawarciem umowy majątkowej o ustanowieniu rozdzielności majątkowej albo orzeczeniem separacji, albo orzeczeniem rozwodu,
- opis przedmiotu/przedmiotów umowy objętego/objętych umową,
- określenie sposobu podziału majątku (komu ma przypaść dany przedmiot, czy w całości, czy w udziałach – jeśli w udziałach, to w jakiej wysokości),
- określenie, czy podział majątku przeprowadzany jest ze spłatą/dopłatą na rzecz któregoś z Małżonków,
- określenie wartości rynkowej przedmiotu/przedmiotów umowy,
- określenie terminu wydania przedmiotu/przedmiotów umowy w posiadanie nabywcy.

Dokumenty wymagane w przypadku, gdy przedmiotem podziału majątku wspólnego jest:

spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu:

- numer księgi wieczystej, jeżeli dla tego prawa jest ona prowadzona,
- zaświadczenie ze spółdzielni, w której zasobach znajduje się lokal, o tym, komu przysługuje prawo do tego lokalu,
- jeśli podział majątku następuje w związku z zawarciem umowy majątkowej o ustanowieniu rozdzielności majątkowej – wypis aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową,
- jeśli podział majątku następuje w związku z orzeczeniem separacji – odpis wyroku orzekającego separację,
- jeśli podział majątku następuje w związku z orzeczeniem rozwodu – odpis wyroku orzekającego rozwód,

dodatkowo:
- jeśli prawo do lokalu zostało nabyte w drodze dziedziczenia (spadku) albo darowizny dokonanej po 1 stycznia 2007 r. – zaświadczenie z urzędu skarbowego (właściwego ze względu na miejsce położenia lokalu) o uregulowaniu zobowiązania z tytułu podatku od spadków i darowizn albo że zobowiązanie z tytułu tego podatku wygasło wskutek przedawnienia, albo stwierdzające, że nabycie zwolnione było z podatku od spadków i darowizn (art. 19 ust. 6 ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn).

nieruchomość stanowiąca samodzielny lokal mieszkalny lub lokal o innym przeznaczeniu (odrębna własność lokalu):

- numer księgi wieczystej,
- dokument dotyczący podstawy nabycia, czyli stanowiący tytuł prawny do lokalu (dokument, na podstawie którego dana osoba nabyła prawo do lokalu), np. wypis aktu notarialnego, wypis/odpis postanowienia sądu lub inny dokument, zaś w przypadku nabycia nieruchomości w drodze dziedziczenia (spadku) – prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku (wypis/odpis postanowienia zawierający klauzulę, że postanowienie jest prawomocne) lub wypis zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia,
- jeśli podział majątku następuje w związku z zawarciem umowy majątkowej o ustanowieniu rozdzielności majątkowej – wypis aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową,
- jeśli podział majątku następuje w związku z orzeczeniem separacji – odpis wyroku orzekającego separację,
- jeśli podział majątku następuje w związku z orzeczeniem rozwodu – odpis wyroku orzekającego rozwód,

dodatkowo:
- jeśli nieruchomość została nabyta w drodze dziedziczenia (spadku) albo darowizny dokonanej po 1 stycznia 2007 r. – zaświadczenie z urzędu skarbowego (właściwego ze względu na miejsce położenia lokalu) o uregulowaniu zobowiązania z tytułu podatku od spadków i darowizn albo że zobowiązanie z tytułu tego podatku wygasło wskutek przedawnienia, albo stwierdzające, że nabycie zwolnione było z podatku od spadków i darowizn (art. 19 ust. 6 ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn).

nieruchomość stanowiąca zabudowaną lub niezabudowaną działkę gruntu:

- numer księgi wieczystej,
- dokument dotyczący podstawy nabycia, czyli stanowiący tytuł prawny do nieruchomości (dokument, na podstawie którego dana osoba nabyła prawo do nieruchomości), np. wypis aktu notarialnego, wypis/odpis postanowienia sądu o zniesieniu współwłasności, o zasiedzeniu, o dziale spadku lub inny dokument, zaś w przypadku nabycia nieruchomości w drodze dziedziczenia (spadku) – prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku (wypis/odpis postanowienia zawierający klauzulę, że postanowienie jest prawomocne) lub wypis zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia,
- wypis z rejestru gruntów zawierający klauzulę „Dokument niniejszy przeznaczony jest do dokonywania wpisu w księdze wieczystej”,
- wyrys z mapy ewidencyjnej zawierający klauzulę „Dokument niniejszy przeznaczony jest do dokonywania wpisu w księdze wieczystej”, jeśli będzie następowało odłączenie części nieruchomości do nowej (innej) księgi wieczystej,
- jeśli podział majątku następuje w związku z zawarciem umowy majątkowej o ustanowieniu rozdzielności majątkowej – wypis aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową,
- jeśli podział majątku następuje w związku z orzeczeniem separacji – odpis wyroku orzekającego separację,
- jeśli podział majątku następuje w związku z orzeczeniem rozwodu – odpis wyroku orzekającego rozwód.