godło

notariusz

MARIA ZAPOROWSKA-PRZYBYŁ

kancelaria Notarialna

SPRZEDAŻ


Przed dokonaniem czynności Notariuszowi powinny zostać przekazane następujące dane i informacje:

- dane Sprzedającego/Sprzedających, to jest: imiona, nazwisko/nazwiska, imiona rodziców, seria i numer dokumentu tożsamości, PESEL, określenie stanu cywilnego, adres zamieszkania, a w przypadku, jeśli stroną sprzedającą ma być osoba prawna – pełna firma/nazwa, dane przedstawiciela/przedstawicieli, numery rejestru, REGON, NIP, adres siedziby,
- dane Kupującego/Kupujących, to jest: imiona, nazwisko/nazwiska, imiona rodziców, seria i numer dokumentu tożsamości, PESEL, określenie stanu cywilnego, adres zamieszkania, a w przypadku, jeśli stroną kupującą ma być osoba prawna – pełna firma/nazwa, dane przedstawiciela/przedstawicieli, numery rejestru, REGON, NIP, adres siedziby,
- określenie przedmiotu sprzedaży,
- określenie ceny rynkowej oraz sposobu i terminu zapłaty ceny (jednorazowo, w częściach – ilu i w jakiej wysokości),
- określenie terminu wydania przedmiotu umowy w posiadanie stronie kupującej.

Dokumenty wymagane w przypadku, gdy przedmiotem sprzedaży jest:

spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu:

- numer księgi wieczystej, jeżeli dla tego prawa jest ona prowadzona,
- dokument dotyczący podstawy nabycia, czyli stanowiący tytuł prawny do spółdzielczego prawa do lokalu (dokument, na podstawie którego dana osoba nabyła prawo do lokalu), np. wypis aktu notarialnego, wypis/odpis postanowienia sądu, zaś w przypadku nabycia prawa w drodze dziedziczenia (spadku) – prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku (wypis/odpis postanowienia zawierający klauzulę, że postanowienie jest prawomocne) lub wypis zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia,
- zaświadczenie ze spółdzielni, w której zasobach znajduje się lokal, o tym, komu przysługuje prawo do tego lokalu,
- jeśli strona umowy pozostaje w związku małżeńskim, w którym obowiązuje umowny ustrój majątkowy (na podstawie zawartej przez małżonków umowy w formie aktu notarialnego) – wypis aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową,
- zaświadczenie o braku zaległości w opłatach związanych z eksploatacją lokalu,
- zaświadczenie o ilości/braku osób zameldowanych w lokalu,

dodatkowo:
- jeśli prawo do lokalu zostało nabyte w drodze dziedziczenia (spadku) albo darowizny po 1 stycznia 2007 r. – zaświadczenie z urzędu skarbowego (właściwego ze względu na miejsce położenia lokalu) o uregulowaniu zobowiązania z tytułu podatku od spadków i darowizn albo że zobowiązanie z tytułu tego podatku wygasło wskutek przedawnienia, albo stwierdzające, że nabycie zwolnione było z podatku od spadków i darowizn (art. 19 ust. 6 ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn),
- jeśli prawo do lokalu jest obciążone hipoteką/hipotekami – oświadczenie Wierzyciela hipotecznego (podmiotu, na rzecz którego ustanowiona jest hipoteka) o aktualnej wysokości zadłużenia oraz terminie i warunkach zwolnienia zabezpieczenia hipotecznego w przypadku pełnej spłaty wierzytelności lub oświadczenie Wierzyciela hipotecznego zawierające zgodę na wykreślenie hipoteki.

nieruchomość stanowiąca samodzielny lokal mieszkalny lub lokal o innym przeznaczeniu (odrębna własność lokalu):

- numer księgi wieczystej,
- dokument dotyczący podstawy nabycia, czyli stanowiący tytuł prawny do lokalu (dokument, na podstawie którego dana osoba nabyła prawo do lokalu), np. wypis aktu notarialnego, wypis/odpis postanowienia sądu lub inny dokument, zaś w przypadku nabycia nieruchomości w drodze dziedziczenia (spadku) – prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku (wypis/odpis postanowienia zawierający klauzulę, że postanowienie jest prawomocne) lub wypis zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia,
- jeśli strona umowy pozostaje w związku małżeńskim, w którym obowiązuje umowny ustrój majątkowy (na podstawie zawartej przez małżonków umowy w formie aktu notarialnego) – wypis aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową,
- zaświadczenie o podjętej uchwale/pojętych uchwałach o rewitalizacji i prawie pierwokupu lub braku takiej uchwały/takich uchwał dla nieruchomości,
- zaświadczenie o braku zaległości w opłatach związanych z eksploatacją lokalu,
- zaświadczenie o ilości/braku osób zameldowanych w lokalu,

dodatkowo:
- jeśli lokal został nabyty w drodze dziedziczenia (spadku) albo darowizny dokonanej po 1 stycznia 2007 r. – zaświadczenie z urzędu skarbowego (właściwego ze względu na miejsce położenia lokalu) o uregulowaniu zobowiązania z tytułu podatku od spadków i darowizn albo że zobowiązanie z tytułu tego podatku wygasło wskutek przedawnienia, albo stwierdzające, że nabycie zwolnione było z podatku od spadków i darowizn (art. 19 ust. 6 ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn),
- jeśli lokal jest obciążony hipoteką – oświadczenie Wierzyciela hipotecznego (podmiotu, na rzecz którego ustanowiona jest hipoteka) o aktualnej wysokości zadłużenia oraz terminie i warunkach zwolnienia zabezpieczenia hipotecznego w przypadku pełnej spłaty wierzytelności lub oświadczenie Wierzyciela hipotecznego zawierające zgodę na wykreślenie hipoteki.

nieruchomość stanowiąca zabudowaną lub niezabudowaną działkę gruntu:

- numer księgi wieczystej,
- dokument dotyczący podstawy nabycia, czyli stanowiący tytuł prawny do nieruchomości (dokument, na podstawie którego dana osoba nabyła prawo do nieruchomości), np. wypis aktu notarialnego, wypis/odpis postanowienia sądu o zniesieniu współwłasności, o zasiedzeniu, o dziale spadku lub inny dokument, zaś w przypadku nabycia nieruchomości w drodze dziedziczenia (spadku) – prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku (wypis/odpis postanowienia zawierający klauzulę, że postanowienie jest prawomocne) lub wypis zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia,
- zaświadczenie o podjętej uchwale/pojętych uchwałach o rewitalizacji i prawie pierwokupu lub braku takiej uchwały/takich uchwał dla nieruchomości,
- zaświadczenie, z którego wynika, że nieruchomość nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu i nie została wydana decyzja w trybie art. 19 ust. 3 ustawy z 28 września 1991 r. o lasach,
- wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu gruntu (zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego) lub zaświadczenie o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, oraz wydanych warunkach zabudowy lub decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego albo decyzja o warunkach zabudowy (ostateczna),
- wypis z rejestru gruntów zawierający klauzulę „Dokument niniejszy przeznaczony jest do dokonywania wpisu w księdze wieczystej”, a w przypadku, gdy dla nieruchomości ma zostać założona nowa księga wieczysta – wyrys z mapy ewidencyjnej zawierający klauzulę „Dokument niniejszy przeznaczony jest do dokonywania wpisu w księdze wieczystej”,
- ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości (jeśli nieruchomość powstała w wyniku podziału),
- w indywidualnych przypadkach może okazać się konieczne przedłożenie innych dokumentów pozwalających na prawidłowe oznaczenie nieruchomości, np. wykazu ze zmian danych ewidencyjnych, wypisu z ewidencji budynków,

dodatkowo:
- jeśli strona umowy pozostaje w związku małżeńskim, w którym obowiązuje umowny ustrój majątkowy (na podstawie zawartej przez małżonków umowy w formie aktu notarialnego) – wypis aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową,
- jeśli nieruchomość została nabyta w drodze dziedziczenia (spadku) albo darowizny dokonanej po 1 stycznia 2007 r. – zaświadczenie z urzędu skarbowego (właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości) o uregulowaniu zobowiązania z tytułu podatku od spadków i darowizn albo że zobowiązanie z tytułu tego podatku wygasło wskutek przedawnienia, albo stwierdzające, że nabycie zwolnione było z podatku od spadków i darowizn (art. 19 ust. 6 ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn),
- jeśli nieruchomość jest obciążona hipoteką – oświadczenie Wierzyciela hipotecznego (podmiotu, na rzecz którego ustanowiona jest hipoteka) o aktualnej wysokości zadłużenia oraz terminie i warunkach zwolnienia zabezpieczenia hipotecznego w przypadku pełnej spłaty wierzytelności lub oświadczenie Wierzyciela hipotecznego zawierające zgodę na wykreślenie hipoteki,
- jeśli nieruchomość jest zabudowana – zaświadczenie o ilości/braku osób zameldowanych.