godło

notariusz

MARIA ZAPOROWSKA-PRZYBYŁ

kancelaria Notarialna

SŁUŻEBNOŚĆ


Rodzaje służebności:

- służebność gruntowa,
- służebność przesyłu (na rzecz przedsiębiorcy, którego przedmiotem działalności jest doprowadzanie lub odprowadzanie płynów, pary, gazu, energii elektrycznej),
- służebność osobista (na rzecz osoby fizycznej).

Ustanowienie służebności:

Przed dokonaniem czynności Notariuszowi powinny zostać przekazane następujące dane, dokument i informacje:
- dane osoby/osób ustanawiającej/ustanawiających służebność, to jest: imiona, nazwisko/nazwiska, imiona rodziców, seria i numer dokumentu tożsamości, PESEL, określenie stanu cywilnego, adres zamieszkania, a w przypadku, jeśli składającym oświadczenie ma być osoba prawna – pełna firma/nazwa z danymi przedstawiciela/przedstawicieli, numery rejestru, REGON, NIP, adres siedziby,
- dane Uprawnionego/Uprawnionych z tytułu służebności (Beneficjenta, Właściciela nieruchomości władnącej), to jest: imiona, nazwisko/nazwiska, imiona rodziców, PESEL, adres zamieszkania, a w przypadku, jeśli uprawnionym ma być osoba prawna – pełna firma/nazwa z danymi przedstawiciela/przedstawicieli, numery rejestru, REGON, NIP, adres siedziby,
- określenie rodzaju służebności, treść służebności oraz oznaczenie nieruchomości, która ma zostać obciążona,
- określenie, czy służebność jest odpłatna czy nieodpłatna,
- określenie, czy służebność zostanie ustanowiona na czas określny czy nieokreślony.

Dokumenty wymagane do ustanowienia służebności, gdy przedmiotem służebności ma być:

nieruchomość stanowiąca samodzielny lokal mieszkalny lub lokal o innym przeznaczeniu (odrębna własność lokalu)

- numer księgi wieczystej.

nieruchomość stanowiąca zabudowaną lub niezabudowaną działkę gruntu:

- numer księgi wieczystej,
- wypis z rejestru gruntów zawierający klauzulę „Dokument niniejszy przeznaczony jest do dokonywania wpisu w księdze wieczystej”.